ภาพความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การเยี่ยมชมและการฝึกอบรมด้านเทคนิค

เรามีการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดรับผู้เยี่ยมชมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากต่างประเทศที่มาจากโครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดย Japan International Cooperation Agency (JICA) และหน่วยงานอื่น ๆ โดยในปีงบประมาณ 2019 มีผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัทของเราทั้งหมดประมาณ 340 ท่านจาก 44 ประเทศ
(เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่ได้มีการเปิดรับในปี 2020)

เยี่ยมชม Higashi Shinagawa Information Center (บริษัท MPTC, ฟิลิปปินส์)
เยี่ยมชม Higashi Shinagawa Information Center (บริษัท MPTC, ฟิลิปปินส์)
เยี่ยมชม Kawaguchi Parking Area (บริษัท ASTRA, อินโดนีเซีย)
เยี่ยมชม Kawaguchi Parking Area (บริษัท ASTRA, อินโดนีเซีย)

การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ

เราส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคผ่าน JICA ไปยังหน่วยงานรัฐของประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อให้ความร่วมมือในการแนะนำด้านเทคนิคและการพัฒนาขีดความสามารถ โดยเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 34 คนไปยัง 10 ประเทศ
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2021)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคนิค

เราได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านเทคนิคกับหน่วยงานที่กำกับดูแลทางพิเศษและหน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศ โดยตามบันทึกข้อตกลงเราจะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในรูปแบบที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเฉพาะของแต่ละหน่วยงานผ่านโครงการฝึกอบรม การสัมมนา ฯลฯ

 • วันที่ หน่วยงาน ประเทศ
 • วันที่ 24 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2009
  (ต่ออายุ: 4 สิงหาคม 2014)
  หน่วยงาน กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม (Ministry of Public Works and Transport)
  ประเทศ กัมพูชา
 • วันที่ 7 เมษายน ปี ค.ศ. 2010
  หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (Expressway Authority of Thailand (EXAT))
  ประเทศ ไทย
 • วันที่ 15 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2010
  (ต่ออายุ: 10 มิถุนายน 2016)
  หน่วยงาน Pt. Astratel Nusantara
  ประเทศ กัมพูชา
 • วันที่ 18 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2012
  หน่วยงาน บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM))
  ประเทศ ไทย
 • วันที่ 30 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2012
  หน่วยงาน บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (Don Muang Tollway Public Company Limited (DMT))
  ประเทศ ไทย
 • วันที่ 11 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012
  หน่วยงาน COFIROUTE
  ประเทศ ฝรั่งเศส
 • วันที่ 23 เมษายน ปี ค.ศ. 2014
  หน่วยงาน กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction)
  ประเทศ เมียนมาร์
 • วันที่ 21 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2015
  หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University)
  ประเทศ ไทย
 • วันที่ 3 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2015
  หน่วยงาน Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd (PROLINTAS)
  ประเทศ มาเลเซีย
 • วันที่ 13 กันยายน ปี ค.ศ. 2016
  หน่วยงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (Department of Highways, Ministry of Transport (DOH))
  ประเทศ ไทย
 • วันที่ 4 กันยายน ปี ค.ศ. 2018
  หน่วยงาน Department of Public Works and Highways (DPWH)
  ประเทศ ฟิลิปปินส์
 • วันที่ 25 เมษายน ปี ค.ศ. 2019
  หน่วยงาน Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)
  ประเทศ ฟิลิปปินส์
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2019)
ภาพพิธีลงนามร่วมกับ PROLINTAS ประเทศมาเลเซีย เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015
พิธีลงนามร่วมกับ PROLINTAS ประเทศมาเลเซีย เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

เราได้ร่วมมือกับองค์กรบริหารจัดการถนนในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในระดับโลก ผ่านการจัดกิจกรรม "TOKYO SMART DRIVER" ของเราในประเทศญี่ปุ่น เราจะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ประเทศไทย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย
วิดีโอประชาสัมพันธ์ "TOKYO SMART DRIVER" ภาษาไทย