ภาพการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา

ไอคอนรอบการบำรุงรักษา

รอบการบำรุงรักษา

เราให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบการบำรุงรักษาถนน เช่น การตรวจสอบ การประเมินผล และงานซ่อมแซม โดยอาศัยเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมานานกว่า 50 ปีของเรา

ไอคอนระบบระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

เราช่วยสนับสนุนการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการสิ่งของ งานตรวจสอบและซ่อมแซม โดยฐานข้อมูลนี้สามารถประสานและปรับปรุงงานบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ของสายทางได้อย่างครอบคลุม

ไอคอนการวางแผนการบำรุงรักษา

การวางแผนการบำรุงรักษา

เราให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนการบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น งานตรวจสอบ งานซ่อมแซมและบริหารจัดการสินทรัพย์ ตามประเภทและขนาดของโครงสร้างถนน

ไอคอนการตรวจสอบและการประเมินผล

การตรวจสอบและการประเมินผล

เราสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของโครงสร้างแต่ละประเภทได้ รวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินหาสาเหตุของความเสียหายและการวางแผนสำหรับงานซ่อมแซมหรือการเสริมกำลัง

ไอคอนการซ่อมแซมและการออกแบบดัดแปลงแก้ไข

การซ่อมแซมและการออกแบบดัดแปลงแก้ไข

เรามีการดำเนินการงานซ่อมแซมและเสริมกำลังในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของโครงสร้างทางพิเศษ โดยมีทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง

ไอคอนการจัดการงานก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ

การจัดการงานก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ

เราสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมสำหรับการจัดการงานก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานก่อสร้างมีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย

ไอคอนการบำรุงรักษาและมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

i-DREAMs® / InfraDoctor

เราใช้ "i-DREAMs®" ระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะอันทันสมัยในการบริหารจัดการการบำรุงรักษาขั้นสูงและมีประสิทธิภาพ "i-DREAMs®" ใช้ในการประเมินการเสื่อมสภาพภายในโครงสร้างด้วยการใช้เครื่องมือ AI สำหรับประเมินความเสียหาย รวมถึงตรวจจับจุดที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและเสริมกำลังตามระดับความเสียหาย