ไอคอนโครงการด้านการป้องกันภัยพิบัติโครงการด้านการป้องกันภัยพิบัติ

มาตรการป้องกันภัยแผ่นดินไหว

ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับเทียบเท่ากับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ Hanshin-Awaji ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการยกระดับความปลอดภัยของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ขึ้นไปอีกด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการถล่มซึ่งเสริมแรงมากพอที่คานสะพานจะไม่ถล่มลงมา สำหรับสิ่งก่อสร้างเดิม ได้มีมาตรการปรับปรุงแรงต้านทานแผ่นดินไหวของสิ่งก่อสร้างจากบทเรียนที่ได้รับเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ Hanshin-Awaji เช่น การเสริมแรงเสาค้ำสะพานและการสร้างฐานรองโครงสร้างสะพานใหม่

การยกระดับความปลอดภัยของสะพานต่างระดับ

มาตรการต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับเสาค้ำสะพาน

Metropolitan Expressway (Shutoko) ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ Hanshin-Awaji เมื่อวันที่ 17 มกราคม ปี ค.ศ. 1995 มาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับเดียวกันได้ โดยการใช้เหล็กแผ่นปิดรอบเสาค้ำสะพานที่เป็นคอนกรีต และเสริมแรงให้กับเสาค้ำสะพานแบบเหล็กจากด้านในด้วยวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเหล็ก เสาค้ำสะพานทุกต้นของทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ได้รับการดำเนินการตามมาตรการเสริมแรงต้านทานแผ่นดินไหวเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้ว

ภาพมาตรการต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับเสาค้ำสะพาน

โครงสร้างป้องกันการถล่มและการยกระดับฐานรองโครงสร้างสะพาน (ฐานที่รองรับคานสะพาน)

เนื่องจากสะพานอาจเคลื่อนไปด้านข้างและถล่มลงมาจากเสาได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จึงมีการติดตั้งแป้นขยายฐาน (วัสดุค้ำยัน) เพื่อให้มีพื้นที่เคลื่อนไหวได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการถล่มลงมา ยังได้มีการเชื่อมตัวสะพานเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลและแผ่นเหล็ก และเชื่อมตอม่อกับเสาค้ำสะพานเข้าด้วยกัน ส่วนฐานที่รับน้ำหนักตัวสะพาน (ฐานรองโครงสร้างสะพาน) ก็ได้รับการเปลี่ยนวัสดุเป็นแบบยางรุ่นใหม่ที่สามารถจำกัดการเคลื่อนที่ของตัวสะพานได้

ภาพโครงสร้างที่ป้องกันการถล่ม และการยกระดับฐานรองโครงสร้างสะพาน (ฐานที่รองรับคานสะพาน)

มาตรการแก้ปัญหาการไหลของดินซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์แผ่นดินเหลว (Liquefaction)

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวดินในพื้นที่ซึ่งเกิดจากการถมใกล้ชายฝั่งอาจเปลี่ยนสภาพเป็นเสมือนของเหลวและเกิดการไหลได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเสาค้ำสะพานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด “ดินไหล” ได้มีการสร้างกำแพงภายในดินโดยนำเสาเข็มที่ทำจากท่อเหล็กและมีความแข็งแรง (เสาเหล็กเข็มพืด) วางเรียงใกล้กับฐานเสาค้ำสะพาน กำแพงนี้สามารถป้องกันการไหลของดินซึ่งเกิดจากการอ่อนตัวของดินจนกลายเป็นดินเหลว มาตรการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วใน ปี ค.ศ. 1999

มาตรการด้านความปลอดภัยต่อลูกค้าเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

Metropolitan Expressway (Shutoko) มีมาตรการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เช่น “การเตรียมการด้านการอพยพและสิ่งอำนวยความสะดวกในการนำทาง” และ “การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของลูกค้าอย่างเพียงพอ” นอกจากนี้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ยังได้มีบทบาทในฐานะเส้นทางการจราจรฉุกเฉิน และเส้นทางการขนส่งฉุกเฉินอีกด้วย เพื่อให้เป็น “ทางพิเศษ Shutoko ที่ปลอดภัย” เรามีการพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัย 2-3 ชั้น และเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว

การสร้างระบบรวบรวมและสื่อสารข้อมูลเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว Metropolitan Expressway (Shutoko) ไม่ได้รับภาระเพียงโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคม แต่ยังมีบทบาทในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลอีกด้วย โดยดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยค้ำจุนการดำเนินชีวิตของคนในสังคม เช่น การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและการพัฒนาด้านการสำรองพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

แผนปฏิบัติการคุ้มครองพลเรือนของ Metropolitan Expressway Company

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองพลเรือนของ Metropolitan Expressway Company ขึ้นมา แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการคุ้มครองพลเรือนในสถานการณ์ที่มีการโจมตีด้วยอาวุธ ฯลฯ (ฉบับที่ 112 ปี ค.ศ. 2004) มาตรา 36 (1) มีประกาศไว้ในที่นี้ตามวรรค 5 ในมาตราเดียวกัน (Metropolitan Expressway Co., Ltd. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์การสาธารณะที่ได้รับมอบหมายซึ่งระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยสันติภาพและเอกราชของประเทศญี่ปุ่น และการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและประชาชนในสถานการณ์ที่มีการโจมตีด้วยอาวุธ ฯลฯ ตามมาตรา 2(5) (ฉบับที่ 79 ปี ค.ศ. 2003) (การบังคับใช้มาตรา 3 ของกฎหมายฉบับเดียวกัน))

แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติของ Metropolitan Expressway Company

มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติของ Metropolitan Expressway Company ขึ้นมา Metropolitan Expressway Company ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์การสาธารณะที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมายพื้นฐานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติมาตรา 2(5) (คำสั่งคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 772 ลงวันที่ 30 กันยายน ปี ค.ศ. 2005) แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 39 (1) ในกฎหมายฉบับเดียวกัน จะมีประกาศไว้ในที่นี้ตามวรรค 2 ในมาตราเดียวกัน

แผนรองรับต่อเนื่อง (Business continuity plan or BCP) สำหรับกรณีเกิดภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

บริษัทได้จัดทำ “แผนรองรับต่อเนื่องสำหรับกรณีเกิดภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (BCP) ฉบับที่ 1” ขึ้นในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2009 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำหน้าที่ในฐานะเส้นทางการจราจรฉุกเฉิน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันภัยพิบัติได้แม้ได้รับความเสียหายเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2011 ได้จัดทำแผนฯ ฉบับที่ 2 ขึ้นมา โดยมีการเพิ่มมาตรการสำหรับรับมือกับปัญหาใหม่ที่ได้รับทราบจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนฯ ฉบับที่ 3 ขึ้น เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายพื้นฐานเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2014 โดยมีการเพิ่มระเบียบว่าด้วยการเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่จอดทิ้งไว้โดยผู้บริหารจัดการทาง

1. ข้อมูลพื้นฐาน

แผ่นดินไหวที่คาดการณ์ไว้

แผ่นดินไหวที่คาดการณ์ไว้ใน BCP ฉบับนี้ คือ แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ใต้ใจกลางเมือง (M7.3) และมีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 6 (ระดับ 7 บางส่วน)

แนวทางการปฏิบัติ

BCP คาดการณ์ถึงกรณีที่พนักงานไม่สามารถติดต่อกันได้เมื่อเกิดความวุ่นวายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว หากเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ 5 ขึ้นไปภายในพื้นที่ควบคุมของ Metropolitan Expressway (Shutoko) ผู้บริหารและพนักงานสามารถกระทำการได้อย่างอิสระ

2. เนื้อหาหลัก

ระบบสำนักงานใหญ่

มีการกำหนดให้กรรมการที่รับผิดชอบด้านการป้องกันภัยพิบัติซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามผู้จัดการทั่วไป (ประธานบริษัท) หรือผู้จัดการฝ่ายการบำรุงรักษาและการจราจรพักอาศัยใกล้สำนักงานใหญ่ และให้รีบไปที่สำนักงานใหญ่ทันทีหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นอกเวลางาน

ระบบการรวมพล

มีการสร้างระบบรวมพลขึ้นเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการรับมือกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ 5 ขึ้นไป โดยกำหนดให้พนักงานที่อาศัยอยู่ใกล้สำนักงาน (โดยทั่วไปภายในรัศมี 6 กม.) เป็นพนักงานรวมพลชุดแรกที่ทำการรวมพลเมื่อแผ่นดินไหวมีความรุนแรงระดับ 5 ขึ้นไป และให้พนักงานฝ่ายเทคนิคทุกคนเป็นพนักงานที่ต้องมารวมพล

การลาดตระเวนจราจรพิเศษ

การลาดตระเวนจราจรพิเศษหลังเกิดแผ่นดินไหว คือการปิดทางเข้าและเคลื่อนย้ายรถที่ติดค้างอยู่ภายในเวลา 3 ชั่วโมง และมีการจัดเตรียมวิธีการอพยพอย่างเป็นขั้นตอนไว้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางแต่ละแห่ง (เส้นทางสำหรับการจัดการจุดพักรถ, ทางออกที่ใกล้ที่สุด ฯลฯ)

การตรวจสอบโครงสร้างใต้ส่วนยกระดับ

มีการกำหนดเส้นทางสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อน (ประมาณ 88 กม. หรือประมาณ 30% ของเส้นทางทั้งหมด) โดยต้องตรวจสอบโครงสร้างใต้ส่วนยกระดับส่วนนี้ภายใน 3 ชั่วโมง และดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างใต้ส่วนยกระดับในเส้นทางอื่น ๆ ต่อไปให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

มาตรการรับมือคลื่นยักษ์สึนามิ

มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นสึนามิจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจและระบุจุดที่จะได้รับ
ผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรับมือ

การเตรียมสำนักงานสำรอง

มีการคาดการณ์ถึงกรณีที่ที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาอื่นไม่สามารถใช้การได้เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว และทำการจัดเตรียมสำนักงานสำรองไว้

การรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร

มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารและวิธีการสื่อสารไว้หลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถสื่อสารภายในองค์กรและสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แม้ตอนประสบภัยพิบัติ

การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากถนน

มีการกำหนดวิธีดำเนินการและการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งกีดกวาง รวมถึงรถที่ถูกจอดทิ้งไว้ออกจากถนน

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)