ภาพค่าผ่านทาง

ค่าผ่านทาง

ข้อมูลเบื้องต้น

อัตราค่าผ่านทางบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) จะแตกต่างตามประเภทรถและวิธีชำระเงิน และช่องเก็บค่าผ่านทางจะแบ่งตามวิธีชำระเงิน

การแบ่งประเภทรถ

รถที่สามารถเดินทางบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ได้ แบ่งเป็น 5 ประเภท โดยค่าผ่านทางจะแตกต่างกันไปตามประเภทรถ ดังนี้

รถยนต์ขนาดเล็กพิเศษ/รถจักรยานยนต์

 • รถยนต์ขนาดเล็กพิเศษ
 • รถยนต์พิเศษขนาดเล็ก
 • รถจักรยานยนต์ (ยกเว้น 125 ซีซีหรือต่ำกว่า, รวมรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้าง)

รถยนต์ขนาดมาตรฐาน

 • รถยนต์ขนาดเล็ก (ยกเว้นรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้าง)
 • รถยนต์โดยสารขนาดมาตรฐาน
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดเล็กพิเศษและรถพ่วงลากจูง (1 เพลา)

รถยนต์ขนาดกลาง

 • รถบรรทุกขนาดมาตรฐาน (รถบรรทุกไม่เกิน 3 เพลาที่มีน้ำหนักรถสุทธิไม่เกิน 8 ตันและบรรทุกน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 5 ตัน หรือรถแทรกเตอร์ 2 เพลาสำหรับรถกึ่งพ่วงซึ่งไม่ได้พ่วงต่อกับรถพ่วงลากจูง)
 • รถโดยสารขนาดเล็ก (ผู้โดยสารตั้งแต่ 11 คนถึง 29 คน, น้ำหนักรถสุทธิไม่เกิน 8 ตัน)
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดเล็กพิเศษและรถพ่วงลากจูง (2 เพลาขึ้นไป)
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดมาตรฐานและรถพ่วงลากจูง (1 เพลา)

รถยนต์ขนาดใหญ่

 • รถบรรทุกขนาดมาตรฐาน (รถบรรทุกไม่เกิน 3 เพลาที่มีน้ำหนักรถสุทธิ 8 ตันขึ้นไปหรือบรรทุกน้ำหนักสูงสุด 5 ตันขึ้นไป, รถบรรทุก 4 เพลาที่มีน้ำหนักรถสุทธิและความยาวเท่ากับหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 3 วรรค 1 หัวข้อ 2 (i) ของคำสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะ, และรถหัวลาก (Tractor) 3 เพลาสำหรับรถกึ่งพ่วง (Semi-tractor) ที่ไม่ได้พ่วงต่อกับรถพ่วงลากจูง)
 • รถโดยสาร (รถโดยสารประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสาร 30 คนขึ้นไปหรือมีน้ำหนักรถสุทธิ 8 ตันขึ้นไป และรถโดยสารที่มีน้ำหนักรถสุทธิ 8 ตันขึ้นไป ผู้โดยสารไม่เกิน 29 คน และมีความยาวของตัวรถไม่เกิน 9 เมตร)
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดมาตรฐานและรถพ่วงลากจูง (2 เพลาขึ้นไป)
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดกลางและรถพ่วงลากจูง (1 เพลา)
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดใหญ่ (2 เพลา) และรถพ่วงลากจูง (1 เพลา)

รถยนต์ขนาดใหญ่พิเศษ

 • รถบรรทุกขนาดมาตรฐาน (4 เพลาขึ้นไป และนอกเหนือจากรถบรรทุกทั่วไปที่ถูกจัดประเภทเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่)
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดกลาง และรถพ่วงลากจูง (2 เพลาขึ้นไป)
 • รถพ่วงที่ประกอบด้วยรถหัวลากขนาดใหญ่ และรถพ่วงลากจูง ซึ่งมีเพลารวม 4 เพลาขึ้นไป
 • รถพ่วงที่มีรถขนาดใหญ่พิเศษลากจูง
 • รถยนต์พิเศษขนาดใหญ่
 • รถโดยสาร (ที่บรรทุกผู้โดยสาร 30 คนขึ้นไป หรือมีน้ำหนักรถสุทธิ 8 ตันขึ้นไป (ยกเว้นรถโดยสารประจำทาง))

ด่านเก็บค่าผ่านทาง (วิธีชำระเงิน)

บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ช่องทางที่สามารถผ่านได้จะแตกต่างกันไปตามวิธีการชำระค่าผ่านทาง กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าและใช้งานช่องทางที่ถูกต้อง เนื่องจากการขับขี่ผิดช่องทางอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการจราจรติดขัด

วิธีชำระเงิน

เงินสด: ชำระเป็นเงินเยนเท่านั้น
บัตรเครดิต: สามารถชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเครดิตที่ระบุไว้ด้านล่างได้ (โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ)

ช่องทาง ETC: ผู้ขับขี่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) สำหรับใช้งาน ETC และมีบัตร ETC (ดู ETC GUIDE)

ด่านเก็บค่าผ่านทาง

 • ช่องทาง ETC

  ช่องทาง ETC

  คือช่องทางเฉพาะสำหรับ ETC แบบไร้สาย
  ค่าผ่านทางจะได้รับการชำระโดยอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งผ่านด่าน

 • ช่องทาง ETC/เงินสด

  ช่องทาง ETC/เงินสด

  คือช่องทางที่สามารถชำระค่าผ่านทางได้ด้วย ETC เงินสด หรือบัตรเครดิต

 • ช่องทางเงินสด

  ช่องทางเงินสด

  คือช่องทางสำหรับชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น

กรณีที่ใช้ ETC

ETC ย่อมาจาก Electronic Toll Collection System เป็นระบบสำหรับชำระค่าผ่านทางโดยไม่ต้องหยุดรถที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน "คู่มือการใช้ ETC" อัตราค่าผ่านทางพื้นฐานสำหรับรถยนต์ที่มี ETC อยู่ที่ 10 เยน ต่อระยะทางทุก 0.1 กม. อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดเพดานค่าผ่านทางสูงสุด และค่าผ่านทางต่ำสุดไว้ เพื่อเป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าผ่านทางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดค่าผ่านทางสูงสุดสำหรับรถยนต์ขนาดมาตรฐานไว้ที่ 1,950 เยน และกำหนดค่าผ่านทางต่ำสุดไว้ที่ 300 เยน

อัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน

สามารถดูอัตราค่าผ่านทางพื้นฐานแบ่งตามประเภทรถได้จากตารางต่อไปนี้

การแบ่งประเภทรถ อัตราค่าผ่านทาง
(อัตราขั้นต่ำ - อัตราสูงสุด)
รถยนต์ขนาดเล็ก/
รถจักรยานยนต์
¥280 ~ 1,590
รถยนต์ขนาดมาตรฐาน ¥300 ~ 1,950
รถยนต์ขนาดกลาง ¥330 ~ 2,310
รถยนต์ขนาดใหญ่ ¥400 ~ 3,110
รถยนต์ขนาดใหญ่พิเศษ ¥550 ~ 5,080

ระยะทางที่เรียกเก็บเงิน

ระยะทางที่เรียกเก็บเงิน คือระยะทางระหว่างทางเข้าถึงทางออกที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดอัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน

 • ระยะทางที่เรียกเก็บเงิน แตกต่างจากระยะทางที่ขับขี่จริง
 • สามารถตรวจสอบระยะทางที่เรียกเก็บเงินระหว่างทางเข้าและทางออกแต่ละจุดได้จากเมนู “ตรวจสอบเส้นทางและค่าผ่านทาง”
 • แม้ทางเข้าและทางออกที่ใช้จะอยู่ใกล้กันในทางภูมิศาสตร์ แต่ด้วยเหตุผลด้านโครงสร้างถนน หรือข้อกำหนดในกฎหมายจราจร บางกรณีอาจไม่สามารถใช้ทางออกของทิศที่มุ่งไปได้ ดังนั้นระยะทางระหว่างทางเข้าและทางออกที่ใกล้เคียงจะไม่ใช่ระยะทางที่เรียกเก็บเงิน

การเลือกเส้นทาง

กรณีที่มีหลายเส้นทางที่เชื่อมจากจุดออกเดินทาง (จุดที่เริ่มใช้บริการทางพิเศษ Shutoko) ถึงจุดหมายปลายทาง (จุดสิ้นสุดการใช้บริการทางพิเศษ Shutoko)
ให้ใช้ระยะทางของเส้นทางที่สั้นที่สุดเมื่อใช้ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)เท่านั้น เป็นระยะทางที่เรียกเก็บเงินโดยไม่คำนึงถึงเส้นทางที่ขับขี่จริง ทั้งนี้กรณีที่เส้นทางไปกลับเป็นคนละเส้นทาง ให้ใช้ระยะทางของเส้นทางที่สั้นที่สุดของเส้นทางขาไปหรือขากลับเป็นระยะทางที่เรียกเก็บเงิน

ข้อยกเว้นกรณีที่ทางเข้าทางออก Yaesu เป็นจุดออกเดินทางและจุดหมายปลายทาง

กรณีที่ทางเข้าทางออก Yaesu เป็นจุดออกเดินทางหรือจุดหมายปลายทาง โดยมีการใช้เส้นทางของทางพิเศษ Shutoko ผ่านต่อไปที่ทางพิเศษ Tokyo (D8) และกลับเข้ามาใช้บริการทางพิเศษ Shutoko อีกครั้ง ซึ่งหากเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ระยะทางข้างต้นจะถูกใช้เป็นระยะทางที่เรียกเก็บค่าผ่านทาง ทั้งนี้ระยะทางของทางพิเศษ Tokyo (D8) จะไม่ถูกรวมอยู่ในระยะทางที่เรียกค่าผ่านทาง

กรุณาดูวิธีใช้ ETC และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานใน "คู่มือการใช้ ETC"

กรณีชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด

อัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน

ผู้ขับขี่ที่ใช้เงินสดสามารถใช้บริการได้ทุกเส้นทางบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) หากชำระค่าผ่านทางตามอัตราค่าผ่านทางพื้นฐานที่ระบุในตารางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางจุดแรกเมื่อเข้าสู่ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) (ต่อไปเรียก "ด่านเก็บค่าผ่านทางแรก”)

 • *มีพื้นที่บางส่วนที่คิดค่าผ่านทางนอกเหนือจากอัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “พื้นที่นอกอัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน
 • *หลังผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางแรกแล้ว หากคุณผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางจุดอื่นโดยไม่ได้ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินแทนค่าผ่านทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “การใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง
 • *ผู้ขับขี่ที่ขับรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) สำหรับใช้งาน ETC แต่ประสงค์จะชำระด้วยเงินสด กรุณาดึงบัตร ETC ออกและใช้ช่องทางเงินสด (หากยังเสียบบัตร ETC อยู่ ค่าผ่านทางอาจถูกเรียกเก็บจากระบบ ETC ในภายหลัง)
การแบ่งประเภทรถ อัตราค่าผ่านทาง
รถยนต์ขนาดเล็กพิเศษ/รถจักรยานยนต์ ¥1,590
รถยนต์ขนาดมาตรฐาน ¥1,950
รถยนต์ขนาดกลาง ¥2,310
รถยนต์ขนาดใหญ่ ¥3,110
รถยนต์ขนาดใหญ่พิเศษ ¥5,080

พื้นที่นอกอัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน

พื้นที่บางส่วนมีอัตราค่าผ่านทางอื่นนอกเหนือจากอัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางที่เก็บค่าผ่านทางนอกเหนือจากอัตราค่าผ่านทางพื้นฐาน

ชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง พื้นที่ (ตัวอย่าง) รถยนต์ขนาด
มาตรฐาน
Honcho (ขาออก) Honcho -> Iriya ¥300
Eifuku (ขาออก) Eifuku -> Takaido (เชื่อมกับทางพิเศษสาย Chuo)
Sugita
(มุ่งหน้าทิศตะวันตก)
Sugita -> Namiki (เชื่อมกับถนน Yokohama-Yokosuka)
Shintoshin (ขาออก) Shintoshin -> Saitama-minuma
Shintoshin Nishi
(ขาออก)
Shintoshin-nishi -> Saitama-minuma
Yashio-minami
(ขาออก)
Yashio-minami -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Joban/ทางพิเศษสาย Tokyo-Gaikan ¥310
Bandobashi Bandobashi -> เชื่อมกับถนน Yokohama-Yokosuka ¥320
Shingo (ขาออก) Shingo -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tohoku/ทางพิเศษสาย Tokyo-Gaikan
Adachi-iriya Adachi-iriya -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tohoku/ทางพิเศษสาย Tokyo-Gaikan ¥370
Ikejiri Ikejiri -> Yoga (เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tomei)
Urayasu
(มุ่งหน้าทิศตะวันออก)
Urayasu -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Higashi Kanto
Yokohama Kohoku (ขาออก) Yokohama Kohoku -> ทางแยกต่างระดับ Yokohama Aoba (เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tomei) ¥400
Kinshicho (ขาออก) Kinshicho -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Keiyo ¥420
ทางออก Kinshicho
(ขาเข้า)
เชื่อมกับทางพิเศษสาย Keiyo -> Kinshicho
Urawa-kita Urawa-kita -> Saitama-minuma
Shin-Yokohama (ขาออก) Shin-Yokohama -> ทางแยกต่างระดับ Yokohama Aoba (เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tomei) ¥430
Kasai
(มุ่งหน้าทิศตะวันออก)
Kasai -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Higashi Kanto ¥480
Shikahamabashi
(ขาออก)
Shikahamabachi -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tohoku/ทางพิเศษสาย Tokyo-Gaikan ¥500
Gaien (ขาออก) Gaien -> Takaido (เชื่อมกับทางพิเศษสาย Chuo) ¥510
Sankeien Sankeien -> Namiki (เชื่อมกับถนน Yokohama-Yokosuka) ¥520
Ogi-ohashi (ขาเข้า) Ogi-ohashi -> เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tohoku/ทางพิเศษสาย Tokyo-Gaikan ¥610
ด่านเก็บค่าผ่านทาง Urawa-minami ทางพิเศษสาย Toda/ทางพิเศษสาย Tokyo-Gaikan -> Saitama-minuma
ทางออก Urawa-minami ทางพิเศษสาย Toda/ทางพิเศษสาย Tokyo-Gaikan -> ทางออก Urawa-minami
Kishiya-namamugi (ขาออก) Kishiya Namamugi -> ทางแยกต่างระดับ Yokohama Aoba (เชื่อมกับทางพิเศษสาย Tomei) ¥640
Itabashi-honcho
(ขาออก)
Itabashi-honcho -> Saitama-minuma ¥980

การใช้งานประเภทอื่น ๆ

การใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง

การใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง หมายถึงการเดินทางผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางอีกครั้ง โดยไม่ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) หลังผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางแรกเมื่อเข้าสู่ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) (ต่อไปเรียก "ด่านเก็บค่าผ่านทางแรก") เมื่อเข้าสู่ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) หลังผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางแรก ผู้ขับขี่อาจผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางจุดอื่นบนทางพิเศษ หรือด่านเก็บค่าผ่านทางขาออก (ต่อไปเรียก "ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง") อีกครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ขับขี่สามารถผ่านด่านเก็บเงินเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องชำระค่าผ่านทาง โดยการแสดงใบเสร็จรับเงินที่ได้จากด่านเก็บค่าผ่านทางแรก
ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบรายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้จากตาราง ผู้ขับขี่จะไม่สามารถใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้ หากออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ไปแล้ว หรือไม่ได้แสดงใบเสร็จรับเงิน

ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง รถที่สามารถใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้
ทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Ikebukuroทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Ikebukuro ด่านเก็บค่าผ่านทาง Shimura รถยนต์ที่มาจากฝั่ง Saitama
ทางพิเศษหมายเลข Saitama Omiyaทางพิเศษสาย Saitama Omiya ด่านเก็บค่าผ่านทาง Urawa-minami รถยนต์ที่มาจากฝั่ง Tokyo
ทางพิเศษหมายเลข Saitama Omiyaทางพิเศษสาย Saitama Omiya ทางออก Urawa-minami (ขาออก)
ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 1 สาย Yokohaneทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 1
สาย Yokohane
ด่านเก็บค่าผ่านทาง Daishi รถยนต์ที่มาจากฝั่ง Tokyo
ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 1 สาย Yokohaneทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 1
สาย Yokohane
ทางออก Daishi (ขาออก)

ขั้นตอนการใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง

1. รับใบเสร็จรับเงินที่ด่านเก็บค่าผ่านทางแรก

เก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้รับที่ด่านเก็บค่าผ่านทางแรกและระวังอย่าให้สูญหาย ในระหว่างการใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง ผู้ขับขี่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินแก่เจ้าหน้าที่ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง

2. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง

ผู้ขับขี่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินแก่เจ้าหน้าที่ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง เมื่อแสดงใบเสร็จรับเงินจะสามารถผ่านทางได้โดยไม่ต้องชำระค่าผ่านทางอีก หากผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ไปแล้วจะไม่สามารถใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้ ผู้ขับขี่ต้องชำระค่าผ่านทางอีกครั้ง

ตัวอย่าง: การใช้ทางพิเศษต่อเนื่องจาก Saitama -> Tokyo ->Kanagawa

ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงินที่ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง เพื่อผ่านทางโดยไม่ต้องชำระค่าผ่านทางอีก

ตัวอย่าง: การใช้ทางพิเศษต่อเนื่องจาก Saitama → Tokyo → Kanagawa

ตัวอย่าง: กรณีที่ไม่สามารถใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้

การผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางสำหรับการใช้ทางพิเศษต่อเนื่องหลังออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางใหม่ จึงไม่สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้ (ผู้ขับขี่ต้องชำระค่าผ่านทางอีกครั้ง)

ตัวอย่าง: เมื่อไม่สามารถใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้

ข้อควรระวังในการใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง

 • คุณสามารถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่องได้จนถึงวันหมดอายุการใช้งานที่ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน หากไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จหมดอายุการใช้งานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ขับขี่ต้องชำระค่าผ่านทางที่ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่องอีกครั้ง
 • รถที่สามารถใช้ทางพิเศษต่อเนื่องด้วยใบเสร็จได้ คือรถยนต์ที่ได้รับใบเสร็จเท่านั้น สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางอื่น ๆ บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) นอกเหนือจากด่านเก็บค่าผ่านทางสำหรับการใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง และด่านเก็บค่าผ่านทางซึ่งบริหารจัดการโดย NEXCO เช่น ทางพิเศษ Tokyo-Gaikan และทางพิเศษ Chuo นั้นไม่จัดอยู่ในการใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง นอกจากนี้กรณีที่กลับเข้าสู่ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) อีกครั้งผ่านทางพิเศษ Tokyo-Gaikan ก็ไม่จัดอยู่ในการใช้ทางพิเศษต่อเนื่องเช่นกัน
 • ผู้ขับขี่ที่ชำระค่าผ่านทางโดยยื่นบัตร ETC บนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) หลังจากได้รับบัตร ETC คืน กรุณาขับต่อไปจนถึงทางออกโดยไม่ต้องสอดบัตรในอุปกรณ์ OBU (On-Board Unit) ที่ติดตั้งในรถยนต์ กรณีที่ใช้ทางพิเศษต่อเนื่องกรุณาแสดงหลักฐานการใช้งาน (ใบเสร็จรับเงิน) ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง
 • หากมีการหลบเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางโดยมิชอบ ผู้ขับขี่จะต้องชำระค่าผ่านทางที่หลบเลี่ยง และชำระค่าปรับเป็นสองเท่าของจำนวนเงินที่หลบเลี่ยง

เครื่องเก็บค่าผ่านทาง

เครื่องเก็บค่าผ่านทางเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถชำระค่าผ่านทางได้ด้วยตนเอง ซึ่งติดตั้งไว้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางบางด่านบนทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

 • ผู้ขับขี่ที่ประสงค์จะชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด หรือแบบยื่นบัตร ETC กรุณาใช้เครื่องเก็บค่าผ่านทาง
 • ในการใช้เครื่องเก็บค่าผ่านทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอและคำแนะนำด้วยเสียง เพื่อทำการชำระค่าผ่านทาง
 • หากไม่เข้าใจวิธีใช้งาน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางโดยกดปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่
ตัวอย่างเครื่องเก็บค่าผ่านทางที่ติดตั้งไว้
ตัวอย่างเครื่องเก็บค่าผ่านที่ได้รับการติดตั้งไว้

ตัวอย่างด่านที่ติดตั้งเครื่องเก็บค่าผ่านทาง

ชื่อเส้นทาง ชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง
ทางพิเศษ Inner Circular (วงแหวนรอบใน)ทางพิเศษ Inner Circular (วงแหวนรอบใน) Ginza (ขาเข้า)
ทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Hanedaทางพิเศษหมายเลข 1 สาย Haneda Heiwajima (ขาออก)
Suzugamori (ขาเข้า)
ทางพิเศษหมายเลข 4 สาย Shinjukuทางพิเศษหมายเลข 4 สาย Shinjuku Eifuku (ขาเข้า)
Gaien (ขาเข้า)
Gaien (ขาออก)
ทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Ikebukuroทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Ikebukuro Kita-Ikebukuro (ขาเข้า)
Iidabashi (ขาออก)
Nishi-Kanda (ขาเข้า)
ทางพิเศษหมายเลข 9 สาย Fukagawaทางพิเศษหมายเลข 9 สาย Fukagawa Shiohama
ทางพิเศษหมายเลข 10 สาย Harumiทางพิเศษหมายเลข 10 สาย Harumi Toyosu
ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง)ทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) Nishi-Ikebukuro (ขาเข้า)
Nakano-choja-bashi (ขาออก)
ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 1 สาย Yokohaneทางพิเศษหมายเลข 1 Kanagawa สาย Yokohane Daishi (ขาเข้า)
Koyasu (ขาออก)
Higashi-Kanagawa (ขาเข้า)
Higashi-Kanagawa (ขาออก)
Minatomirai (ขาออก)
ทางพิเศษสาย Wanganทางพิเศษสาย Bay Shore Sugita (มุ่งหน้าทิศตะวันออก)

การดำเนินงานของด่านเก็บค่าผ่านทาง

ช่องทางที่มีการติดตั้งเครื่องเก็บค่าผ่านทาง คือ “ช่องทางเงินสด” หรือ “ช่องทาง ETC/เงินสด"

 • * ผู้ขับขี่ที่ใช้รถยนต์พวงมาลัยซ้าย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางโดยกดปุ่มเรียกสำหรับรถยนต์พวงมาลัยซ้าย ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของช่องทางที่ติดตั้งเครื่องเก็บค่าผ่านทาง
 • * หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบว่าไม้กั้นเปิดแล้วจึงขับผ่านไป
การดำเนินงานบริเวณช่องทางจราจรที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง

วิธีใช้เครื่องเก็บค่าผ่านทาง

วิธีการใช้งานเครื่องเก็บเงินค่าผ่านทาง

* ผู้ขับขี่ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด และบัตร ETC ร่วมกันได้

*กรณีที่ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางโดยกดปุ่มเรียกพนักงาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • หลังจากผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางแรก หากผู้ขับขี่ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่องที่แสดงอยู่ในตาราง โดยไม่ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ผู้ขับขี่จำเป็นจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินที่ด่านเก็บค่าผ่านทางสำหรับการใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง กรุณากดปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน
ด่านเก็บค่าผ่านทางเมื่อใช้ทางพิเศษต่อเนื่อง
ชื่อเส้นทาง ชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง
ทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Ikebukuroทางพิเศษหมายเลข 5 สาย Ikebukuro ด่านเก็บค่าผ่านทาง Shimura
ทางพิเศษหมายเลข Saitama Omiyaทางพิเศษสาย Saitama Omiya ด่านเก็บค่าผ่านทาง Urawa-minami, ทางออก Urawa Minami
ทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 1 สาย Yokohaneทางพิเศษ Kanagawa หมายเลข 1
สาย Yokohane
ด่านเก็บค่าผ่านทาง Daishi, ทางออก Daishi (ขาออก)
 • ผู้ขับขี่ที่ใช้ส่วนลดสำหรับผู้พิการ และผู้ขับขี่ที่ไม่เข้าใจวิธีใช้งาน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางโดยกดปุ่มเรียกพนักงาน

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้

กรณีที่ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) เนื่องจากมีการปิดถนน และกลับเข้าสู่ทางพิเศษอีกครั้ง

ระหว่างการเดินทางจากจุดออกเดินทาง A ไปยังจุดหมาย D ได้รับการแจ้งให้ออกจากทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ที่จุด B เนื่องจากมีการปิดถนนจากการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ จากนั้นขับไปตามถนนทั่วไปเพื่อเลี่ยงทางพิเศษ แล้วกลับเข้าสู่ทางพิเศษอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย D กรณีนี้จะคิดค่าผ่านทาง 1 ครั้ง และไม่เก็บค่าผ่านทางเมื่อเข้าสู่ทางพิเศษอีกครั้งที่จุด C กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทาง ที่ด่านเก็บค่าผ่านทาง C ใน "ช่องทางเงินสด" หรือ "ช่องทาง ETC/เงินสด" ว่ามีการขับเลี่ยงทาง

เมื่อคุณออกจากเขตเมืองหลวงเนื่องจากถนนปิด แล้วกลับเข้ามาใช้งานอีกครั้ง

กรณีที่ใช้ทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) โดยเชื่อมต่อจากทางพิเศษ Tokyo (D8)

เมื่อใช้ทางพิเศษ Tokyo (D8) ให้รับบัตรเดินทางต่อเนื่องที่ "ช่องทางเงินสด" หรือ "ช่องทาง ETC/เงินสด" ที่ด่านเชื่อมต่อและเมื่อผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway) ที่ปลายทางเชื่อมต่อ กรุณายื่นบัตรเดินทางต่อเนื่องแก่เจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางใน "ช่องทางเงินสด" หรือ "ช่องทาง ETC/เงินสด"