ไอคอนระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

เราได้จัดตั้งระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายการสิ่งของ งานตรวจสอบและซ่อมแซม ฐานข้อมูลสามารถประสานและปรับปรุงงานบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถนนได้อย่างครอบคลุม

ฐานข้อมูลของ Metropolitan Expressway Group Companies (MEMTIS)

MEMTIS: Metropolitan Expressway Maintenance Technical Information System

ฐานข้อมูลของ Metropolitan Expressway Group Companies (MEMTIS)