โครงการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

01. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมข้างทาง

มาตรการแก้ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

Metropolitan Expressway (Shutoko) มีการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาเสียงที่ไปรบกวนพื้นที่ข้างทางพิเศษ เช่น มีการนำ “ผนังกันเสียงแบบมีขอบพิเศษ (Edge-modified Noise Barrier)” ซึ่งติดวัสดุดูดซับเสียงทรงกระบอกที่ส่วนบนสุดของผนังกันเสียง มาใช้ในการดูดซับเสียงที่ลอดพ้นส่วนบนสุดของกำแพงออกมา ผนวกกับการติดตั้ง “แผ่นดูดซับเสียงใต้ท้อง” ที่ด้านใต้สะพาน (ท้องสะพาน) ทำให้สามารถลดเสียงจากถนนที่สะท้อนใต้สะพานลงได้
นอกจากนี้ยังใช้ “วัสดุลาดยางประสิทธิภาพสูง” ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีรูพรุนมากกว่าวัสดุลาดยางทั่วไป ทำให้สามารถลดเสียงที่เกิดจากอากาศที่ถูกอัดระหว่างยางรถยนต์และพื้นถนนได้ ช่องว่างจำนวนมากในวัสดุลาดยางประสิทธิภาพสูง ยังช่วยระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการสาดกระเซ็นของน้ำและอาการเหินน้ำ รวมถึงลดการสะท้อนของไฟหน้าบนถนน ทำให้มองเห็นเส้นแบ่งช่องเดินรถชัดขึ้น และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในวันฝนตก
ทั้งนี้ เสียงและการสั่นสะเทือนมีสาเหตุใหญ่มาจากความเรียบของพื้นถนนและน้ำหนักของรถยนต์ ดังนั้นเพื่อเป็นมาตรการในการแก้ปัญหาโครงสร้าง ทางบริษัทฯ จึงผลักดันให้มีการซ่อมแซมผิวถนน ปรับปรุงรอยต่อ และกำจัดรอยต่อ พร้อมกันนั้นก็มีการควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นสาเหตุให้โครงสร้างเสื่อมสภาพเร็ว

ผนังกันเสียงแบบมีขอบพิเศษ

ผนังกันเสียงแบบมีขอบพิเศษ

ผนังกันเสียงแบบมีขอบพิเศษ

ผนังกันเสียงแบบมีขอบพิเศษ

แผ่นดูดซับเสียงใต้ท้อง

แผ่นดูดซับเสียงใต้ท้อง

วัสดุลาดยางประสิทธิภาพสูง

วัสดุลาดยางประสิทธิภาพสูง

วัสดุลาดยางประสิทธิภาพสูง

วัสดุลาดยางประสิทธิภาพสูง

การกำจัดรอยต่อ

การกำจัดรอยต่อบนถนนทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากการกระเทือน ช่วยลดเสียงและการสั่นสะเทือน หลังดำเนินการไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนเชื่อมต่ออีกต่อไป จึงช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรที่เกิดจากงานซ่อมแซมได้

ภาพก่อนงานก่อสร้างแบบไร้รอยเชื่อมต่อ
ภาพก่อนงานก่อสร้างแบบไร้รอยเชื่อมต่อ

ระบบสนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับงานป้องกันเสียง

เป็นระบบที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จำเป็นในงานก่อสร้างเพื่อป้องกันเสียง สำหรับผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนที่ยังได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนจากการสัญจรของรถที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แม้จะมีการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาในส่วนของโครงสร้างถนนที่สามารถทำได้แล้วก็ตาม

  • *ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ คือผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนทางพิเศษเปิดให้บริการ
  • *ตามระเบียบผู้ที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้
  • *บ้านพักอาศัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียงจากการสัญจรของรถยนต์ไว้อยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้
ภาพระบบสนับสนุนเงินช่วยเหลือสำหรับงานป้องกันเสียง

การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

เมื่อเดินทางด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก๊าซไอเสีย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และฝุ่นละออง (SPM) ที่ปล่อยจากรถยนต์ต่อ 1 กิโลเมตรจะอยู่ในระดับต่ำสุด และการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วย

การผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวด/การปรับปรุงโครงข่ายสายทาง และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

สำหรับปัญหาการจราจรติดขัดที่ยังมีอยู่ในเขตใจกลางเมืองนั้น นอกเหนือจากการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวดด้วยการเพิ่มช่องเดินรถแล้ว ยังได้มีการขยายโครงข่ายสายทางพิเศษอื่น ๆ เช่น ทางพิเศษ Yokohama Northwest อีกด้วย

ภาพมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวด/การปรับปรุงโครงข่ายสายทาง

อุปกรณ์สำหรับการกำจัดมลพิษที่ถูกปล่อยออกมา

มีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัด SPM และอุปกรณ์บำบัดของเสียความเข้มข้นต่ำ ที่สถานีระบายอากาศบนทางพิเศษ Central Circular (วงแหวนส่วนกลาง) (อุโมงค์ Yamate), ทางพิเศษ Kanagawa เส้นหมายเลข 6 สาย Kawasaki (อุโมงค์ Daishi), และสาย Yokohama North (อุโมงค์ Yokohama North) อุปกรณ์กำจัด SPM สามารถกำจัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศ (SPM)* ได้มากกว่า 80% และอุปกรณ์บำบัดของเสียความเข้มข้นต่ำยังสามารถกำจัดไนโตรเจนไดออกไซด์ได้มากกว่า 90% (NO2) การติดตั้งอุปกรณ์สองชนิดนี้จะทำให้ผลกระทบจากก๊าซไอเสียจากสถานีระบายอากาศลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งในหลายร้อยส่วนของค่ามาตรฐาน

  • *อนุภาคแขวนลอยในอากาศ (SPM) เป็นอนุภาคขนาดเล็กมาก ขนาดอนุภาค 10 μm (ไมโครเมตร) หรือน้อยกว่า ที่อยู่ในก๊าซไอเสีย เป็นต้น
ภาพอุปกรณ์สำหรับการกำจัดมลพิษที่ถูกปล่อยออกมา

มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

ทางพิเศษ Shutoko ประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วน การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้อาศัยในบริเวณโดยรอบ จึงมีการจัดเตรียมระบบเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในกรณีที่เกิด "การรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์" และ "เงาบัง"

มาตรการป้องกันปัญหาการรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์

คือระบบในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการแก้ไข เมื่อการก่อสร้างทางใหม่ของทางพิเศษ Shutoko เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการรับสัญญาณโทรทัศน์บ่อยเกินระดับมาตรฐาน

  • *ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ คือผู้ที่ยื่นเรื่องภายใน 1 ปีหลังจากก่อสร้างทางพิเศษเสร็จสมบูรณ์
  • *หากคำร้องของคุณผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะไม่รับคำร้องใหม่นอกเหนือจากมีสาเหตุใหม่อื่น ๆ เช่น มีการก่อสร้างหรือการปรับปรุงบริเวณเลียบทางพิเศษ
ภาพมาตรการป้องกันปัญหาการรบกวนการรับสัญญาณโทรทัศน์

มาตรการแก้ปัญหาเงาบัง

คือระบบในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับภาระที่เกิดขึ้นใหม่ในการอยู่อาศัย สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องเงาบังเกินระดับมาตรฐานในบริเวณที่อยู่อาศัยของตน ซึ่งมีสาเหตุจากการก่อสร้างทางพิเศษ Shutoko (Metropolitan Expressway)

  • *ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ คือผู้ที่ยื่นเรื่องภายใน 1 ปีหลังจากก่อสร้างทางพิเศษเสร็จสมบูรณ์
  • *หากคำร้องของคุณผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะไม่รับคำร้องใหม่นอกเหนือจากมีสาเหตุใหม่อื่น ๆ เช่น มีการก่อสร้างหรือการปรับปรุงบริเวณเลียบทางพิเศษ
ภาพมาตรการป้องกันแสงแดด

โครงการอื่น ๆ ของ Metropolitan Expressway (Shutoko)