ภาพงบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินปีงบประมาณ 2019

งบการเงินรวม

งบดุลรวม (วันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2020)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

สินทรัพย์รวม

 • รายการ
  จำนวน
 • สินทรัพย์ทางพิเศษระหว่างดำเนินการ
  1,271
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  1,680
 • สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
  2,952
 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  670
 • สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
  26
 • การลงทุนและสินทรัพย์อื่น ๆ
  32
 • สินทรัพย์ถาวรรวม
  729
 • สินทรัพย์รวม
  3,681

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม

 • รายการ
  จำนวน
 • หนี้ค้างชำระ
  660
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
  116
 • หนี้สินหมุนเวียนรวม
  777
 • หุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  900
 • หนี้สินระยะยาวที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  874
 • หนี้สินถาวรอื่น ๆ
  482
 • หนี้สินถาวรรวม
  2,256
  • หนี้สินรวม
   3,033
  • เงินทุน
   135
  • ส่วนเกินทุน
   135
  • กำไรสะสม
   422
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสะสมอื่น ๆ
   △49
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
   5
  • สินทรัพย์สุทธิรวม
   647
 • หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม
  3,681

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบดุล (วันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2020)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

สินทรัพย์รวม

 • รายการ
  จำนวน
 • สินทรัพย์ทางพิเศษระหว่างดำเนินการ
  1,265
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  1,548
 • สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
  2,813
 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  620
 • สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
  14
 • การลงทุนและสินทรัพย์อื่น ๆ
  25
 • สินทรัพย์ถาวรรวม
  661
 • สินทรัพย์รวม
  3,474

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม

 • รายการ
  จำนวน
 • หนี้ค้างชำระ
  683
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
  79
 • หนี้สินหมุนเวียนรวม
  763
 • หุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  900
 • หนี้สินระยะยาวที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  874
 • หนี้สินถาวรอื่น ๆ
  399
 • หนี้สินถาวรรวม
  2,137
  • หนี้สินรวม
   2,937
  • เงินทุน
   135
  • ส่วนเกินทุน
   135
  • กำไรสะสม
   267
  • สินทรัพย์สุทธิรวม
   537
 • หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม
  3,474

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

งบกำไรขาดทุนรวม

(วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2020)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

 • รายการ
  จำนวน
 • รายได้จากการดำเนินงาน
  5,346
 • ค่าเช่าสินทรัพย์ทางพิเศษ
  1,901
 • ต้นทุนการบริหารธุรกิจการทางพิเศษและต้นทุนขาย
  3,316
 • ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  109
 • กำไรจากการดำเนินงาน
  18
 • รายได้อื่น
  2
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
  1
 • กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
  19
 • กำไรพิเศษ
  -
 • ขาดทุนชั่วคราวที่เกิดจากกิจกรรมนอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษัท
  1
 • กำไรของงวดปัจจุบันก่อนหักภาษี
  18
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีอื่น ๆ
  18
 • กำไรสุทธิที่ปันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
  0
 • ขาดทุนสุทธิที่ปันแก่ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
  △0

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

งบกำไรขาดทุน

(วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2020)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

 • รายการ
  จำนวน
 • รายได้จากค่าผ่านทางและการขายอื่น
  2,637
 • การขายสินทรัพย์ทางพิเศษเมื่อเสร็จสิ้น
  2,345
 • ค่าเช่าสินทรัพย์ทางพิเศษ
  1,901
 • ต้นทุนสินทรัพย์ทางพิเศษเมื่อเสร็จสิ้น
  2,345
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  748
 • ขาดทุนจากการดำเนินงานธุรกิจทางพิเศษ
  △12
 • รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  313
 • ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  309
 • กำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  3
 • ขาดทุนจากการดำเนินงานในทุกธุรกิจ
  △8
 • รายได้อื่น
  6
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
  1
 • ขาดทุนจากกิจกรรมปกติ
  △3
 • กำไรพิเศษ
  -
 • ขาดทุนชั่วคราวที่เกิดจากกิจกรรมนอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษัท
  1
 • ขาดทุนสุทธิก่อนหักภาษีสำหรับปี
  △4
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีอื่น ๆ
  8
 • ผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี
  △12

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

บันทึกการออกตราสารหนี้ของบริษัทฯ

ครั้งที่ 1
10,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 26 มีนาคม ปี ค.ศ. 2007
 • วันที่ 19 มีนาคม ปี ค.ศ. 2012
 • 1.29%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 2
10,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2008
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012
 • 1.17%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 3
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2008
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2013
 • 1.23%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 4
15,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2009
 • วันที่ 19 กันยายน ปี ค.ศ. 2014
 • 0.69%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 5
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 1 มีนาคม ปี ค.ศ. 2010
 • วันที่ 19 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2014
 • 0.67%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 6
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2010
 • วันที่ 24 กันยายน ปี ค.ศ. 2015
 • 0.315%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 7
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2011
 • วันที่ 18 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2015
 • 0.654%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 8
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 13 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2011
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2016
 • 0.439%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 9
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2012
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2016
 • 0.448%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 10
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 12 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2012
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2017
 • 0.336%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 11
35,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2013
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017
 • 0.279%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 12
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 7 มีนาคม ปี ค.ศ. 2014
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2018
 • 0.293%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 13
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 16 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2014
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2019
 • 0.223%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 14
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2015
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2019
 • 0.273%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 15
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2015
 • วันที่ 18 กันยายน ปี ค.ศ. 2020
 • 0.210%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 16
15,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2016
 • วันที่ 18 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2020
 • 0.100%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 17
50,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 22 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2016
 • วันที่ 18 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2021
 • 0.030%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 18
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2016
 • วันที่ 17 กันยายน ปี ค.ศ. 2021
 • 0.030%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 19
34,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2017
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2021
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 20
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 13 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2017
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2022
 • 0.090%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 21
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2018
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2022
 • 0.090%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 22
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 12 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2018
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2023
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 23
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 2
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2019
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2021
 • 0.001%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 24
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2019
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2023
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 25
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 10 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2019
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2024
 • 0.030%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ครั้งที่ 1
60,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • 1
 • วันที่ 29 มกราคม ปี ค.ศ. 2020
 • วันที่ 29 มกราคม ปี ค.ศ. 2021
 • 0.001%

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 26
36,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 8 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2020
 • วันที่ 19 กันยายน ปี ค.ศ. 2025
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 27
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2021
 • วันที่ 19 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2025
 • 0.060%
 • AA+
 • A1
 • AAA

 • *ครั้งที่ 1 - 5 เป็นพันธบัตรของ FILP (Fiscal Investment and Loan Program)
 • *ครั้งที่ 1 - 25
  และตราสารหนี้
  ภาคเอกชน ประเภทเสนอขายให้แก่นัก
  ลงทุนในวงจำกัด
  ครั้งที่ 1 ส่งมอบ
  ให้กับองค์กรการทางพิเศษ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2021