ภาพงบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน
งบการเงินปีงบประมาณ 2021

งบการเงินรวม

งบดุลรวม (วันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2022)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

สินทรัพย์รวม

 • รายการ
  จำนวน
 • สินทรัพย์ทางพิเศษระหว่างดำเนินการ
  1,357
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  1,784
 • สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
  3,142
 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  637
 • สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
  22
 • การลงทุนและสินทรัพย์อื่น ๆ
  35
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
  695
 • สินทรัพย์รวม
  3,837

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม

 • รายการ
  จำนวน
 • เจ้าหนี้การค้า
  593
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
  121
 • หนี้สินหมุนเวียนรวม
  714
 • หุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  1,310
 • เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  677
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
  479
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
  2,466
  • หนี้สินรวม
   3,181
  • ทุนเรือนหุ้น
   135
  • ส่วนเกินทุน
   135
  • กำไรสะสม
   422
  • รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสะสมอื่น ๆ
   △41
  • ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
   5
  • สินทรัพย์สุทธิรวม
   656
 • หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม
  3,837

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบดุล (วันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2022)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

สินทรัพย์รวม

 • รายการ
  จำนวน
 • สินทรัพย์ทางพิเศษระหว่างดำเนินการ
  1,357
 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  1,641
 • สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
  2,999
 • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  586
 • สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
  10
 • การลงทุนและสินทรัพย์อื่น ๆ
  26
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
  624
 • สินทรัพย์รวม
  3,623

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม

 • รายการ
  จำนวน
 • เจ้าหนี้การค้า
  622
 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
  93
 • หนี้สินหมุนเวียนรวม
  716
 • หุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  1,310
 • เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน
  677
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
  398
 • หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
  2,386
  • หนี้สินรวม
   3,102
  • ทุนเรือนหุ้น
   135
  • ส่วนเกินทุน
   135
  • กำไรสะสม
   250
  • สินทรัพย์สุทธิรวม
   520
 • หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิรวม
  3,623

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

งบกำไรขาดทุนรวม

(วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2022)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

 • รายการ
  จำนวน
 • รายได้จากการดำเนินงาน
  3,852
 • ค่าเช่าสินทรัพย์ทางพิเศษ
  1,665
 • ต้นทุนการบริหารธุรกิจการทางพิเศษและต้นทุนขาย
  2,014
 • ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  115
 • กำไรจากการดำเนินงาน
  56
 • รายได้อื่น
  4
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
  1
 • กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
  60
 • กำไรพิเศษ
  -
 • ขาดทุนพิเศษ
  1
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
  59
 • ภาษีเงินได้รวม
  13
 • กำไรที่ปันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
  0
 • กำไรที่ปันแก่ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
  45

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

งบกำไรขาดทุน

(วันที่ 1 เมษายน ปี ค.ศ. 2021 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปี ค.ศ. 2022)

(หน่วย: 100 ล้านเยน)

 • รายการ
  จำนวน
 • รายได้จากค่าผ่านทางและการขายอื่น
  2,544
 • การขายสัญญาก่อสร้างทางพิเศษที่แล้วเสร็จ
  1,166
 • ค่าเช่าสินทรัพย์ทางพิเศษ
  1,665
 • ต้นทุนการขายสัญญาก่อสร้างทางพิเศษที่แล้วเสร็จ
  1,187
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  829
 • กำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจทางพิเศษ
  28
 • รายได้จากการดำเนินงาน - การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  93
 • ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน - การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  90
 • กำไรจากการดำเนินงานจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  3
 • กำไรจากการดำเนินงานจากทุกธุรกิจ
  32
 • รายได้อื่น
  9
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
  0
 • ขาดทุนจากกิจกรรมปกติ
  40
 • กำไรพิเศษ
  -
 • ขาดทุนพิเศษ
  1
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
  39
 • ภาษีเงินได้รวม
  4
 • ผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี
  34

จำนวนเงินบางส่วนในตารางด้านบนอาจมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากมีการปัดจำนวนเศษที่น้อยกว่า 100 ล้านเยนลง

บันทึกการออกตราสารหนี้ของบริษัทฯ

ครั้งที่ 1
10,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 26 มีนาคม ปี ค.ศ. 2007
 • วันที่ 19 มีนาคม ปี ค.ศ. 2012
 • 1.29%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 2
10,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2008
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2012
 • 1.17%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 3
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2008
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2013
 • 1.23%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 4
15,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2009
 • วันที่ 19 กันยายน ปี ค.ศ. 2014
 • 0.69%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 5
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 1 มีนาคม ปี ค.ศ. 2010
 • วันที่ 19 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2014
 • 0.67%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 6
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2010
 • วันที่ 24 กันยายน ปี ค.ศ. 2015
 • 0.315%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 7
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2011
 • วันที่ 18 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2015
 • 0.654%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 8
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 13 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2011
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2016
 • 0.439%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 9
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2012
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2016
 • 0.448%
 • -
 • -
 • -

ครั้งที่ 10
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 12 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2012
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2017
 • 0.336%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 11
35,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2013
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017
 • 0.279%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 12
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 7 มีนาคม ปี ค.ศ. 2014
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2018
 • 0.293%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 13
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 16 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2014
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2019
 • 0.223%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 14
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2015
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2019
 • 0.273%
 • AA+
 • A1
 • -

ครั้งที่ 15
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2015
 • วันที่ 18 กันยายน ปี ค.ศ. 2020
 • 0.210%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 16
15,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2016
 • วันที่ 18 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2020
 • 0.100%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 17
50,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 22 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2016
 • วันที่ 18 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2021
 • 0.030%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 18
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 14 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2016
 • วันที่ 17 กันยายน ปี ค.ศ. 2021
 • 0.030%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 19
34,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2017
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2021
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 20
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 13 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2017
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2022
 • 0.090%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 21
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2018
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2022
 • 0.090%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 22
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 12 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2018
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2023
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 23
30,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 2
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2019
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2021
 • 0.001%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 24
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2019
 • วันที่ 20 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2023
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ครั้งที่ 25
40,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 10 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2019
 • วันที่ 20 กันยายน ปี ค.ศ. 2024
 • 0.030%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ครั้งที่ 1
60,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • 1
 • วันที่ 29 มกราคม ปี ค.ศ. 2020
 • วันที่ 29 มกราคม ปี ค.ศ. 2021
 • 0.001%

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 26
36,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 8 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2020
 • วันที่ 19 กันยายน ปี ค.ศ. 2025
 • 0.070%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 27
20,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2021
 • วันที่ 19 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2025
 • 0.060%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 28
50,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 7 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2021
 • วันที่ 18 กันยายน ปี ค.ศ. 2026
 • 0.040%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 2
45,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • 1
 • วันที่ 26 มกราคม ปี ค.ศ. 2022
 • วันที่ 26 มกราคม ปี ค.ศ. 2023
 • 0.001%

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 29
25,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2022
 • วันที่ 18 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2026
 • 0.125%
 • AA+
 • A1
 • AAA

ตราสารหนี้ ครั้งที่ 30
28,000 ล้านเยน

 • เวลาที่กำหนด (ปี)
 • วันที่เปิดจำหน่าย
 • วันที่ครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
 • การจัดอันดับ R&I
 • การจัดอันดับ MDY
 • การจัดอันดับ JCR
 • 5
 • วันที่ 20 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2022
 • วันที่ 17 กันยายน ปี ค.ศ. 2027
 • 0.335%
 • AA+
 • A1
 • AAA

 • *ครั้งที่ 1 - 5 เป็นพันธบัตรของ FILP (Fiscal Investment and Loan Program)
 • *ครั้งที่ 1 - 27 และ ตราสารหนี้ภาคเอกชนประเภทเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัดครั้งที่ 1-2 ส่งมอบให้กับ Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency(JEHDRA)ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023