ภาพสำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ

สำนักงานผู้แทนกรุงเทพมหานคร

1. สำนักงานกรุงเทพฯ

สำนักงานกรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2011 ในฐานะสำนักงานผู้แทนของ เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko) โดยมีภารกิจในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางพิเศษในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมองหาโอกาสในการให้บริการผู้คนผ่านเทคโนโลยีด้านทางพิเศษของบริษัทฯ เรามีองค์ความรู้ที่เพียบพร้อมในด้านการวางแผน การก่อสร้าง การดำเนินงานและซ่อมบำรุงพิเศษในเขตเมือง

2. พันธกิจของเรา

สำนักงานกรุงเทพฯ ในฐานะตัวแทนที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางบกของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านความร่วมมือทางเทคนิคและบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านทางพิเศษ รวมถึงทำให้ Metropolitan Expressway (Shutoko) เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

3. กิจกรรมของเรา

1) ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เราได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่กำกับดูแลทางพิเศษและหน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งขอบเขตความร่วมมือนี้ มิได้จำกัดเพียงด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านกิจกรรมเพื่อสังคม การวางแผนองค์กร และด้านอื่น ๆ โดยเราได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละองค์กร ผ่านโปรแกรมฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น

i) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที่ องค์กร
7 เมษายน ปี ค.ศ. 2010 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
18 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2012 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
30 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2012 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด
21 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2015 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 กันยายน ปี ค.ศ. 2016 กรมทางหลวง
ภาพพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ กรมทางหลวง (DOH) เมื่อวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2016
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมทางหลวง (13 กันยายน ปี ค.ศ. 2016, กรมทางหลวง)

ii) งานสัมมนา

เรามีการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีในการดำเนินการผ่านการจัดสัมมนาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ภาพการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาทางพิเศษ (วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
งานสัมมนาในหัวข้อ Advanced Highway Operation and Maintenance Technologies
(14 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017, สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
ภาพการสัมมนาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาและการลาดตระเวน (เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 ประเทศอินโดนีเซีย)
Safety Standard Seminar for Maintenance Works and Patrolling (มิถุนายน ปี ค.ศ. 2016, อินโดนีเซีย)

iii) กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (Traffic Safety Campaign)

  • ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการขับขี่ปลอดภัยกับกระทรวงคมนาคม โดยนำแนวคิดมาจาก Japan Smart Driver (ปี ค.ศ. 2017 - ปัจจุบัน)
  • กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (ปี ค.ศ. 2017 - ปัจจุบัน)
  • กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปี ค.ศ. 2014 - ปัจจุบัน)
  • กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas (Astratel Group) (ปี ค.ศ. 2014 - ปัจจุบัน)
ภาพการประชุมเรื่องความปลอดภัยทางจราจรเกี่ยวกับโครงการ Japan Smart Driver (กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย)
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการขับขี่ปลอดภัยกับกระทรวงคมนาคมด้วยแนวคิด Japan Smart Driver (กระทรวงคมนาคม)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2017 ประเทศไทย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดอยุธยา (8 เมษายน ปี ค.ศ. 2017, ประเทศไทย)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 8 เมษายน  ค.ศ. 2017 ประเทศไทย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดอยุธยา (8 เมษายน ปี ค.ศ. 2017, ประเทศไทย)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2017 ประเทศไทย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดอยุธยา (8 เมษายน ปี ค.ศ. 2017, ประเทศไทย)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2017 ประเทศไทย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดอยุธยา (8 เมษายน ปี ค.ศ. 2017, ประเทศไทย)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (ค.ศ. 2014)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ปี ค.ศ. 2014)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (ค.ศ. 2014)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ปี ค.ศ. 2014)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2017)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (27 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2017)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (27 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2017)
ภาพการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (วันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2018)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (11 เมษายน ปี ค.ศ. 2018)
ภาพของการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรที่กรุงจาการ์ตา (วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ประเทศอินโดนีเซีย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในกรุงจาการ์ตา (27 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2017, อินโดนีเซีย)
ภาพของการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรที่กรุงจาการ์ตา (วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ประเทศอินโดนีเซีย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในกรุงจาการ์ตา (27 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2017, อินโดนีเซีย)
ภาพของการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรที่กรุงจาการ์ตา (วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ประเทศอินโดนีเซีย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในกรุงจาการ์ตา (27 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2017, อินโดนีเซีย)
ภาพของการรณรงค์ความปลอดภัยทางจราจรที่กรุงจาการ์ตา (วันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ประเทศอินโดนีเซีย)
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในกรุงจาการ์ตา (27 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2017, อินโดนีเซีย)

iv) ASEAN Smart Driver

โครงการ “Smart Driver” เริ่มขึ้นครั้งแรกในนามโครงการรณรงค์ “Tokyo Smart Driver” เมื่อปี ค.ศ. 2007 โดย Metropolitan Expressway (Shutoko) ภายใต้สโลแกน “เพิ่มน้ำใจ ลดอุบัติเหตุ” จากนั้นได้ขยายไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น และได้รับการจัดตั้งเป็นโครงการ “Japan Smart Driver” ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2017 โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเนื่องจากกิจกรรมของโครงการนี้ไม่ได้เป็นการเตือน หากแต่เป็นการชื่นชมผู้ขับขี่ที่ดี จึงนับได้ว่าเป็นแนวคิดที่ใหม่มากสำหรับการทำโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น รถลาดตระเวนชมเชย หรือขบวนพาเหรดเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการขับขี่อย่างชาญฉลาด (smart driving) ไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ปัจจุบันเรายังได้เผยแพร่โครงการนี้ให้กับหน่วยงานด้านการทางในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย และเรามุ่งหวังที่จะขยายโครงการรณรงค์นี้ให้เป็น “ASEAN Smart Driver” ต่อไปในอนาคต

ภาพแผนที่
วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ “TOKYO Smart Driver”ภาษาไทย
วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ “Thailand Smart Driver” ภาษาไทย
วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ “Indonesia Smart Driver” ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย
เพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ “Japan Smart Driver” ภาษาญี่ปุ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Smart Driver สามารถรับชมได้ที่

ลิงก์ปลายทางภาษาญี่ปุ่น

v) การฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับและจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดการทางพิเศษ โดยมีการนำชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้รับการฝึกอบรมที่มาจากองค์กรต่างประเทศ

ภาพโครงการฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น
ซ้าย: การอบรมทางเทคนิคให้กับคณะกรมทางหลวง (5-6 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2016, ประเทศญี่ปุ่น)
ขวา: การอบรมทางเทคนิคให้กับคณะทำงานจาก BEM (13-14 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2017, ประเทศญี่ปุ่น)

2) บริการให้คำปรึกษา

บริษัทฯ ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตรวจสอบ การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา รวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงด้านระบบควบคุมการจราจรและระบบเฝ้าระวังบนทางพิเศษ ระบบการสังเกตการณ์ ระบบการจ่ายพลังงาน ระบบโครงข่าย และการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนทางพิเศษ

ภาพการประชุมเรื่องบริการด้านที่ปรึกษา
การประชุมการให้บริการให้คำปรึกษา

3) ด้านอื่น ๆ

i) ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท Pt. Astratel Nusantara เมื่อ ปี ค.ศ. 2010 จากบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองบริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซียร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพการหารือและเยี่ยมชมสถานที่ของ PT Marga Mandalasakti
การประชุมหารือและเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงกับ PT Marga Mandalasakti

ii) ประเทศมาเลเซีย

บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท Projek Lintas Kota Holdings Sdn Bhd (PROLINTAS) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงร่วมกันนี้ ทั้งสองบริษัทได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ

ภาพการประชุมกับ PROLINTAS ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ประเทศมาเลเซีย)
การประชุมร่วมกับ PROLINTAS ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (16 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2017, ประเทศมาเลเซีย)

iii) ประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์และมีความร่วมมืออันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนผ่านผู้เชี่ยวชาญของบริษัท NEXCO Central สำนักงานเวียดนาม (การแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิค) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

ภาพการเยี่ยมชมทางเลี่ยงเมือง Phu Ly (วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2017 ประเทศเวียดนาม)
เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง ที่ Phu Ly Bypass (11 กันยายน ค.ศ. 2017, ประเทศเวียดนาม)
ภาพการเยี่ยมชมทางเลี่ยงเมือง Phu Ly (วันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2017 ประเทศเวียดนาม)
เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง ที่ Phu Ly Bypass (11 กันยายน ค.ศ. 2017, ประเทศเวียดนาม)
ภาพของการประชุม JICA (เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 ประเทศกัมพูชา)
ประชุมร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) (มีนาคม ค.ศ. 2017, ประเทศกัมพูชา)

4. เทคโนโลยีของเรา

ดูนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ของบริษัทฯ

5. เอกสารดาวน์โหลด

1) บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting Service) (ภาษาไทย)

ภาพนวัตกรรมเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด (PDF / 2.5MB)
ภาพเทคโนโลยีนวัตกรรม

2) บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม (Engineering Consulting Service) (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด (PDF / 31.1MB)
ภาพเทคโนโลยีนวัตกรรม

ภาพนวัตกรรมเทคโนโลยี

6. ติดต่อเรา

บริษัท
เมโทรโพลิแทน เอ็กซ์เพรสเวย์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Metropolitan Expressway Company Limited หรือ Shutoko)
ที่อยู่
127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง
26.29 ถนนราชดำริห์ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
+66(0)2-017-5770
E-mail
เว็บไซต์
www.shutoko.co.jp (Japanese)
www.shutoko.co.jp/en/index/ (English)
แผนที่